Oświadczenie fame 18


Ja, tj. osoba o podanych przeze mnie dobrowolnie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres i nr PESEL,
wyrażam — z chwilą zaakceptowania niniejszego oświadczenia — nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w ramach materiału audiowizualnego powstałego w ramach planu zdjęciowego dnia 16.04.2023 w Białymstoku (dalej: Film), przez KEELEE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Grabówce, przy ul. Białostockiej 2, 15-523 Grabówka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967854, o numerze NIP 9662162580, o numerze REGON 521890849, (dalej: Agencja),

w zakresie: wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach audiowizualnych, w tym: DVD, dyskach holograficznych, Blue-Ray oraz wytworzenie kopii Filmu w dowolnym nakładzie, także w ramach kompilacji utworów, w szczególności audiowizualnych lub audialnych; wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; nadawania za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej (m.in. w sposób naziemny, kablowy lub satelitarny), niezależnie od standardu lub systemu, w jakim dokonywana jest emisja telewizyjna (w szczególności przy wykorzystaniu technologii emisji analogowej lub cyfrowej), w tym także w ramach tzw. platform cyfrowych, w ramach programów nie kodowanych lub kodowanych, w tym także „video on demand”, „pay per view”, mobizody, webizody; reemitowanie analogowe oraz cyfrowe tj. rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający (w jakimkolwiek systemie, formacie i technologii), drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru (zarówno bezpłatnie jak i odpłatnie); m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing); publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Filmu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet lub w innych komputerowych sieciach rozległych przewodowych lub bezprzewodowych (w tym w szczególności w formie videocastingu), w sieciach telefonii komórkowej lub innych sieciach telekomunikacyjnych w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń, zarówno bezpłatnie jak i odpłatnie, w tym umożliwianie zapisu Filmu na dysku przez użytkownika ostatecznego; eksploatacji Filmu lub jego fragmentów za pomocą wszelkich nowych technologii, w tym w szczególności: „pay-per-view” oraz „video on demand”, „near video on demand” i „video streaming”, „real radio/TV”, „internet radio/TV”, „pay TV”, „pay-radio”, „multi channel services”, „near on demand services”, „iTV on demand”, „simulcasting”, „webcasting”, true tone, real music, dzwonki polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dźwiękowe, motywy komórkowe, soundtracki, składanki, inserty, give awal, premium, single, mixtapy, jingle, albumy promocyjne, albumy wielopłytowe, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, bannery, thumbnails, pop up, radio i TV Internetowa; gry komputerowe, video, telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, audiowizualnych i multimedialnych, premium, (np. SMS, WAP, MMS, prawa telekomunikacyjne); publicznego wyświetlenia, odtworzenia, w szczególności na pokładach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach, na festiwalach filmowych; na konferencjach, spotkaniach handlowych i targach, synchronizacji z innymi utworami audialnymi lub audiowizualnymi; komercyjnego wykorzystania Filmu poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy wykorzystaniu elementów zawierających Film lub związanych z Utworem, w szczególności do działalności merchandisingowej (w tym odzieży), w postaci reklam audiowizualnych, audialnych, multimedialnych, plakatów, folderów reklamowych i innych a także wykorzystania w reklamie lub promocji jakiegokolwiek towaru lub usługi Zamawiającego lub osób trzecich, a także rozpowszechniania Filmu w charakterze odpłatnego lub bezpłatnego dodatku do jakiegokolwiek towaru lub usługi.

Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i dotyczy terytorium całego świata. Zobowiązuję się jej nie odwoływać ww. zgody. Agencja może udzielać dalszych zgód osobom trzecim w powyższym zakresie.
Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, stosownie do ustępów poniższych:
Administratorem powierzonych przeze mnie danych osobowych będzie Agencja. Dane przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zdjęć i uprawnień wynikających z niniejszego oświadczenia. Podanie danych jest konieczne do realizacji zdjęć.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda, stosownie do art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Agencja zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez okres okres umożliwiający dochodzenie lub obronę roszczeń wynikających lub związanych z realizacją niniejszego oświadczenia, nie krótszy jednak niż okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji.
Przyjmuję do wiadomości, że jestem uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wykonawca ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Jestem nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenie powyższe złożone jest przeze mnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i nie wymaga formy pisemnej. W szczególności oświadczenie powyższe złożone może zostać poprzez przesłanie Agencji wiadomości zawierającej potwierdzenie jego złożenia, moje dane osobowe (w tym dane, o których mowa w akapicie pierwszym).